Dany osoba może być zatrudniona u kilku podmiotów i osiągać dochody z kilku źródeł np. umowy o pracę, zlecenia. Wówczas mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczenia. Przepisy prawne regulują kwestię zbiegu tytułów określając zasady ich rozstrzygania. W takiej sytuacji ustala się, z jakiego tytułu składki będą  płacone obowiązkowo, a z jakiego z tytułu przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.

Zbieg wykonywania umów zlecenia z kolejnymi umowami zlecenia

Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca oraz z innych tytułów.  W przypadku, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia, wówczas nie stosuje się tej zasady. Ma to również zastosowanie do osoby współpracującej przy wykonywaniu umowy zlecenia.

 

Aby rozstrzygnąć zbieg tytułów ustala się łączną podstawę wymiaru składek według kolejności powstania tytułu ubezpieczenia.

 

Zbieg wykonywania umowy zlecenia z umową o pracę

Dana osoba, która spełnia jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy jak również innych tytułów jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, ale w umowie o pracę jej wynagrodzenie musi zostać określone na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy dana osoba nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia (np. zatrudnienie na pół etatu), jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie jest również obejmowana ubezpieczeniem tylko ze stosunku pracy.

Share
This