13 maja 2016

Koncesje dla firm

Przedsiębiorcy przysługuje wolność wykonywania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej swobody istnieją wyjątki. W drodze ustawy oraz ze względu na ważny interes publiczny dopuszczona jest reglamentacja działalności gospodarczej. Czasami dana działalność może wiązać się z koniecznością uzyskania koncesji przez przedsiębiorcę.

Koncesja potocznie mówiąc to zgoda państwa na prowadzenie danego rodzaju działalności. Koncesja stanowi akt prawny i udziela się ją na czas określony i wynosi od 5 do 50 lat. Przedsiębiorca może wnioskować o udzielenie koncesji na okres krótszy niż 5 lat. Najbardziej znane rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają koncesji to: działalność związana z ochroną zarówno osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych jak i telewizyjnych czy prowadzenie działalności z zakresie przewozów lotniczych. Uzyskania koncesji wymaga działalność w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu policyjnym czy wojskowym również bronią, materiałami wybuchowymi, amunicją. Koncesja jest również wymagana przy działalności, która polega na obrocie technologią o przeznaczeniu policyjnym oraz wojskowym. Koncesji będzie również wymagała działalność związana z rozpoznawaniem, poszukiwaniem, wydobywaniem złóż kopalin. To samo tyczy się magazynowania bez zbiornikowego substancji i odpadów w górotworze. Również obrót paliwami, energią, ich dystrybucja, przetwarzanie, wytwarzanie oraz magazynowanie wymaga uzyskania stosownej koncesji.

 

Koncesja udzielana jest przez stosowne organy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę. W przypadku obrotu paliwami ciekłymi koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a koncesję na prowadzenie kasyna gry wydaje minister finansów.

Share
This