22 maja 2016

Praca w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej uważa się wykonywanie obowiązków pracowniczych między godzinami 21.00 a 7.00. Pora nocna w świetle przepisów kodeksu pracy obejmuje 8 godzin. Pracownik będzie określany jako pracujący w nocy, wówczas gdy rozkładu czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy. Pracownik pracujący w nocy to również taki u którego co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Czynniki wpływające na koszt kredytu bankowego
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na realny koszt kredytu jest wysokość oprocentowania oraz określona wielkość prowizji. Zaciągnięcie kredytu wiąże się jednak również z innymi opłatami jakie przedsiębiorstwo musi ponieść w związku z korzystaniem z tej formy finansowania.

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi liczyć się z koniecznością ponoszenia określonych ryzyk. Prowadzenie działalności jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które są zmienne. Przedsiębiorca powinien w sposób jak najbardziej trafny ocenić ryzyka związane z jego działalnością oraz podjąć odpowiednie działania aby w jak największym stopniu minimalizować je.

Prawo do urlopu wypoczynkowego
Pracownikowi przysługuje prawo do wypoczynku, które jest zagwarantowane m .in. przepisami o urlopach wypoczynkowych. Kodeks pracy precyzuje, iż pracownikowi przyznawane jest prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest coroczny, nieprzerwany i płatny. Pracownik w żadnym przypadku nie może zrzec się prawa do posiadanego urlopu.

13 maja 2016

Koncesje dla firm

Przedsiębiorcy przysługuje wolność wykonywania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej swobody istnieją wyjątki. W drodze ustawy oraz ze względu na ważny interes publiczny dopuszczona jest reglamentacja działalności gospodarczej. Czasami dana działalność może wiązać się z koniecznością uzyskania koncesji przez przedsiębiorcę.

12 maja 2016

Wypadki przy pracy

Kwestie dotyczące wypadków są uregulowane w kliku aktach prawnych. Dwa podstawowe to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

12 maja 2016

Ordynacja Podatkowa

Ordynacja podatkowa
DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. Ustawa normuje:1) zobowiązania podatkowe;2) informacje podatkowe;3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;4) tajemnicę skarbową.

Inwestycje są określane jako nakłady z odroczonym w czasie efektem. Inwestycja wiąże się z wydatkowaniem dużych środków pieniężnych, co powoduje trwałe związanie i od których zależą w dużym stopniu przyszłe działania, ich efektywność oraz konkurencyjność danego przedsiębiorstwa.