Czynniki wpływające na koszt kredytu bankowego
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na realny koszt kredytu jest wysokość oprocentowania oraz określona wielkość prowizji. Zaciągnięcie kredytu wiąże się jednak również z innymi opłatami jakie przedsiębiorstwo musi ponieść w związku z korzystaniem z tej formy finansowania.

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim określa jakie elementy będą składały się na całkowity koszt kredytu i będą to wszelkie koszty, które podmiot jest zobowiązany ponieść, a w szczególności: odsetki, prowizje, opłaty, podatki, marże, koszty usług dodatkowych. Wyjątek stanowią koszty opłat notarialnych, one nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu. Uogólniając, na koszt kredytu będzie się składać oprocentowanie kredytu, prowizja oraz opłaty okołokredytowe.

 

Wysokość stopy procentowej jest zależna od stopy WIBOR, WIBID – dla kredytów, które są zaciągane w walucie polskiej oraz LIBOR – dla, kredytów w walucie zagranicznej. Marża stanowi zysk banku w związku z udzielonym kredytem. Jest zależna od równych czynników przede wszystkim wielkości przedsiębiorstwa, wysokości wkładu własnego czy kondycji finansowej podmiotu.

 

Podstawowym miernikiem wykorzystywanym do wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Określa ona całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, który jest wyrażony jako wartość procentową całkowitej kwoty danego kredytu w stosunku rocznym.

 

Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z różnych kredytów. Jednym z nich jest kredyt w rachunku bieżącym, który stanowi źródło finansowania bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Podmiot krótkotrwale zwiększa płynność gotówkową dzięki zwiększeniu stanu gotówki, która pozostaje do dyspozycji firmy. Może również korzystać z kredytu inwestycyjnego.

Share
This