Amortyzacja stanowi przejaw stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej bądź też wynajmowanych czy dzierżawionych. Amortyzacja wyrażona jest w pieniądzu i jest kosztem uzyskania przychodów. A dokładnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych czyli odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych są określone w ustawie o podatku od osób fizycznych w art. 22 a – 22o.

W ostatnich latach możemy zaobserwować zwiększenie znaczenia alternatywnych form elektronicznego biznesu, a dokładnie m-biznesu czyli mobilnego biznesu oraz m-commerce czyli mobilnego handlu. Zarówno m-biznes jak m-commerce stanowi odmianę biznesu elektronicznego. Mobilny biznes zakłada wykorzystanie mobilnych urządzeń np. smartfona, tabletu z dostępem do Internetu w celu realizacji różnych procesów gospodarczych. M-commerce stanowi część e-commerce czyli handlu elektronicznego. Istotną rolę tak jak w przypadku m-biznesu odgrywają tutaj urządzenia mobilne.

06 maja 2016

Faktura VAT marża

Przedsiębiorca, który świadczy usługi turystyczne bądź zajmuje się sprzedażą towarów używanych, dostawą dzieł sztuki, antyków czy też towarów kolekcjonerskich przy takiego rodzaju działalności może stosować szczególny rodzaj faktur. Na fakturze VAT marża nie podaje się kwoty podatku, sprzedawca ma obowiązek jednak jego obliczenie o wpłacenie do urzędu skarbowego. Na fakturze wpisuje się cenę sprzedaży brutto. W przypadku faktury wystawianej w procedurze VAT marża podstawą opodatkowania jest marża naliczona przez sprzedawcę,

03 maja 2016

Prawo do małego ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, który rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą korzystać z przysługującego im prawa do odprowadzania niższych składek na ubezpieczeni społeczne. Obniżona wysokość składek obowiązuje tylko przez pierwsze 24 miesiące liczone od dnia rozpoczęcia działalności.

Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce zasady prowadzenia rachunkowości jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Do nadrzędnych zasad rachunkowości zaliczana jest:

zasada wiernego obrazu (art. 4 ust. 1)

Jednostki gospodarcze są zobowiązane w sposób rzetelny oraz jasny przedstawiać sytuację majątkową i finansową.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Tworzona jest przez jedną bądź więcej osób w każdym celu, który jest prawnie dopuszczalny, chyba że ustawa będzie stanowić inaczej. Powstanie spółki wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki określa świadczenia do jakich są zobowiązani wspólnicy. Z momentem zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd bądź też przez pełnomocnika, który jest powoływany jednomyślną uchwałą wspólników.