Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Tworzona jest przez jedną bądź więcej osób w każdym celu, który jest prawnie dopuszczalny, chyba że ustawa będzie stanowić inaczej. Powstanie spółki wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki określa świadczenia do jakich są zobowiązani wspólnicy. Z momentem zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd bądź też przez pełnomocnika, który jest powoływany jednomyślną uchwałą wspólników.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

zawarcia określonej umowy spółki, może być również zastosowany wzorzec umowy,

wniesienia przez wspólników wkładów, które pokryją cały kapitał zakładowy, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,

powołania zarządu spółki;

ustanowienia rady nadzorczej bądź też komisji rewizyjnej, jeżeli taki wymóg wynika z ustawy lub z umowy spółki;

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

 

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

Kapitał zakładowy spółki musi wynosić co najmniej 5 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki może być dzielony zarówno na udziały o równej bądź też nierównej wartości nominalnej. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. W umowie spółki określa się, czy wspólnik może posiadać tylko jeden udział czy więcej, z tym, że jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziału kapitału zakładowego muszą być równe oraz niepodzielne.

 

W przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoją siedzibę za granicą, wówczas mogą być tworzone oddziały (przedstawicielstwa) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Share
This