Obowiązek udzielania pierwszej pomocy nie jest tylko obowiązkiem moralnym, każdego człowieka, zostało on uregulowany w przepisach prawny a za jego niewykonanie osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dodatkowo wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy, musi również zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Pracodawca przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy został zobowiązany do zapewnienia pracownikowi sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. W oddziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe czy gdzie wydzielane są pary, gazy czy pyły szkodliwe dla zdrowia powinny być zapewnione punkty pierwszej pomocy, wyposażone w niezbędne sprzęty  czy inne środki do udzielania pierwszej pomocy. Konieczne są również apteczki w poszczególnych oddziałach zakładu pracy.  

 

Obsługę punktów oraz apteczek powinien prowadzić wyznaczony pracownik, który został odpowiednio przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy puntach oraz apteczkach powinny być wywieszone w widocznym miejscu, instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku oraz wykaz pracowników, którzy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy. Miejsce w którym będzie znajdowała się apteczka powinno być łatwo dostępne. Ilość apteczek powinna być ustalana w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Share
This