Świadczenie, które jest związane z udostępnianiem pracownikowi samochodu służbowego również do celów prywatnych w części finansowane przez pracodawcę, jest uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie uwzględnia się również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie w rozumieniu przepisów stanowi przychód ze stosunku pracy i nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wysokość nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi jest zależna od pojemności silnika i wynosi odpowiednio 250 zł (dla pojazdów o pojemności silnika do 1600cm3) oraz 400 zł (dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 ).

 

Zmiana od 1 stycznia 2015 r. sposobu uwzględniania przychodu z tytułu korzystania z samochodu firmowego do celów prywatnych nie wpływu na zasady obliczania podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi przychód i będzie zwiększać podstawę wymiaru składek ZUS.

 

Istnieje również wyjątek od tej zasady, kiedy korzystanie ze służbowego samochodu przez pracownika poza godzinami pracy, nie będzie zaliczane jako przychód. I będzie to miało miejsce, w sytuacji, gdy z pracownikiem zawarto umowę na mienie powierzone z poleceniem sprawowania pieczy nad rzeczą. Dojazd pracownika z swojego miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia przez niego pracy oraz powrót będą należały do jego obowiązków służbowych i nie będą stanowić wykorzystania pojazdu do celów prywatnych. W takiej sytuacji korzystanie z samochodu służbowego nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i jednocześnie nie zwiększa podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Share
This