03 maja 2016

Prawo do małego ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, który rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą korzystać z przysługującego im prawa do odprowadzania niższych składek na ubezpieczeni społeczne. Obniżona wysokość składek obowiązuje tylko przez pierwsze 24 miesiące liczone od dnia rozpoczęcia działalności.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe będzie stanowić zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna wynosi 1850,00 zł, a więc zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 555,00 zł

 

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność jest zobowiązany do przekazywania składek do ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich osób ubezpieczonych jednakowa, nie ma tutaj znaczenia czas prowadzenia działalności gospodarczej. Składka zdrowotna jest składką miesięczną,

niepodzielną.

 

Z prawa do obniżonego ZUS nie będą mogli skorzystać Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą bądź w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność. Ograniczenie będzie również dotyczyło przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy bądź też spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Share
This