Podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być świadomy, że tak działalność będzie kontrolowana przez określone organy państwowe. Organy kontroli co do zasady mają obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanym wszczęciu kontroli. Wyjątkiem jest sytuacje, które dotyczą ściśle określonych przypadków np. istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Kontrola jest wszczynana po upływie co najmniej 7 dni od dania doręczenia zawiadomienia. Może być wszczęta wcześniej ale na wniosek samego przedsiębiorcy.  Kontrola nie może być wszczęta po upływie 30 dni od doręczenia zawiadomienia.

Czynności kontrolne są również wykonane przez osoby, które nie są pracownikami organu kontroli, jeżeli tak stanowią przepisy. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do wykonania kontroli czy samego zakresu przedmiotowego kontroli, miejsca wykonywania czynności kontrolnych wydawane jest nowe upoważnienie. Zakres kontroli nie może przekraczać zakresu określonego w upoważnieniu.

 

Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego czy też osoby przez niego upoważnionej. Istnieją od tej zasady jednak wyjątki np. w sytuacji gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia. W przypadku, gdy kontrolowany nie może być obecny podczas kontroli wówczas musi pisemnie wskazać osobę upoważnioną do reprezentowania go w trakcie kontroli.

 

Kontrola co do zasady przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej bądź też w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy przedsiębiorstwa czy też w czasie faktycznego wykonywania określonej działalności gospodarczej. W szczególnych przypadkach kontrola będzie przeprowadzana  w siedzibie organu kontroli. Kontrolę kończy wydanie decyzji bądź też wynikiem kontroli

Share
This