Przedsiębiorca składając wniosek do CEIDG jest zobowiązany do wyboru określonych kodów działalności według PKD 2007. Jeżeli zakłada działalność gospodarczą, którego obszarem działalności jest rolnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz leśnictwo, powinien szukać wykonywanej czynności, wśród tych które zostały wykazane w sekcji A. Sekcja B dotyczy górnictwa i wydobywania. C to Przetwórstwo przemysłowe.

Czynności zawarte w obszarze działalności gospodarczej dotyczące: zaopatrywania i wytwarzania energii elektrycznej, gaz, gorącą wodę, parę wodną czy też powietrze do układów klimatyzacyjnych, zostały określone w sekcji D.

 

Pozostałe sekcje to sekcja:

E – dotycząca dostawy wody, działalności związanej z rekultywacją czy też gospodarowaniem ściekami bądź odpadami;

F – to budownictwo;

G- obejmuje handel detaliczny, hurtowy; naprawę pojazdów samochodowych (motocykli);

H – transport oraz gospodarka magazynowa;

I dotycząca działalności, która jest związana z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi;

J – informacja a także komunikacja;

K – działalność finansowa jak też ubezpieczeniowa;

L – działalność, która jest związana z obsługą runku nieruchomości;

M – to przede wszystkim działalność naukowa oraz techniczna, działalność profesjonalna;

N – działalność dotycząca usług administrowania jak i działalność wspierająca;

O – obejmuje obszar działalności administracji publicznej a także obrony narodowej; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;

P – to edukacja;

Q – opieka zdrowotna oraz pomoc społeczna;

R – dotyczy działalności, która jest związana z kulturą, rekreacją oraz rozrywką;

S – pozostała działalność usługowa;

T – obszar działalności dotyczący gospodarstw domowych, które zatrudniają pracowników czy też produkują wyroby, świadczą usługi na własne potrzeby;

U – ostatnia sekcja to organizacje oraz zespoły eksterytorialne.

Share
This