26 maja 2016

Obowiązki pracownika

Kodeks pracy określa podstawowe obowiązki pracownika w związku w wykonywaną przez niego pracą. Przede wszystkim pracownik musi wykonywać swoją pracę w staranny i sumienny sposób. Dodatkowo jest on zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, pod warunkiem, że dotyczą pracy oraz nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umową o pracę. 

Pracownik przestrzega czasu pracy, który jest określony w zakładzie pracy. Dodatkowo jest związany przepisami regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie pracy porządku. Pracownik musi dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzegać tej tajemnicy, która została określona w odrębnych przepisach oraz przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Pracownik w tym zakresie musi:

znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
brać udział w szkoleniach, instruktażach z bhp,
poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym z zakresu bhp,
wykonywać pracę w sposób, który będzie zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieną pracy,
stosować się do wydawanych  poleceń oraz wskazówek przełożonych dotyczących bhp,
dbać o należyty stan narzędzi, urządzeń, maszyn oraz sprzętu,
dbać o porządek, ład w miejscu pracy,
stosować określone środki ochrony zbiorowej,
używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej,
używać odzieży, obuwia roboczego zgodnie z ich określonym przeznaczeniem,
poddawać się badaniom lekarskim,
stosować się do wskazań lekarskich,
zawiadomić przełożonego w trybie niezwłocznym o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego,
ostrzec współpracowników, inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,
współdziałać z pracodawcą, przełożonymi w właściwym wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

Share
This