Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zaliczany jest do uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego. Przepisy prawne odnoszące się do ryczałtu zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorca zakładając firmę musi określić nazwę, pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nazwa firmy podlega wpisowi do Rejestru. Nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię oraz nazwisko, które jest uzupełnione dodatkowymi elementami np. wskazującymi na profil prowadzonej działalności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka takie jak m. in.: zdrowie, cześć, wolność, swoboda sumienia, wizerunek, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencyjna, podlegają ochronie prawa cywilnego. Ustawodawca przewidział zarówno majątkowe środki ochrony dóbr osobistych, jak i niemajątkowe środki ochrony.

14 Gru 2016

Spółka cywilna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Kwestie zakładania oraz prowadzenia spółki cywilnej są uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka nie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wymagany jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- – stan na 01.01.2016
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
2) państwie członkowskim   …

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. W spółce wyróżnia się więc dwa rodzaje wspólników: komplementariusz z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz komandytariusza posiadającego odpowiedzialność częściową. Spółka reprezentowana jest przez komplementariuszy, komandytariusz reprezentuje spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Szczegółowe kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr składa się z trzech wyodrębnionych rejestrów:

11 Gru 2016

Spółka jawna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Spółka jawna jest spółką osobową, jedną ze spółek handlowych. Szczegółowe kwestie działalności spółki reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Archiwizacja dokumentów pracowniczych
Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest konieczność przechowywania określonych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ustaniem zatrudnienia. Obowiązek przechowywania dokumentacji wynika z kodeksu pracy. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów pracowniczych wiąże się z karą grzywny nawet do 30 tys. zł.