11 gru 2016

Spółka jawna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Spółka jawna jest spółką osobową, jedną ze spółek handlowych. Szczegółowe kwestie działalności spółki reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Umowa spółki jest zawierana pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Spółka jawna podlega wpisowi do rejestru – KRS. Każdy ze wspólników może dokonać takiego zgłoszenia. Prawo do reprezentowania spółki przysługuje każdemu ze wspólników. Majątkiem spółki jawnej jest wniesiony wkład oraz majątek nabyty w czasie jej działalności.

 

Odpowiedzialność w spółce

Wspólnicy odpowiadają za powstałe zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób solidarny, jednak osoba, która przystąpiła do spółki odpowiada tylko i wyłącznie za zobowiązania powstałe przed okresem jej przystąpienia.

 

Nazwa

Nazwa firmy powinna zawierać nazwiska lub nazwy firm wszystkich wspólników lub przynajmniej nazwisko, nazwę firmy jednego z wspólników z oznaczeniem „spółka jawna”. Dopuszczalne jest również użycie skrótu „sp. j” w nazwie.

 

Zalety i wady

Ta forma organizacyjna działalności gospodarczej daje dużą swobodę kształtowania postanowień umowy spółki. Zaletą jest duża elastyczność, każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, ale również można wyłączyć z reprezentacji w umowie któregoś ze wspólników. W nazwie firmy można umieścić nazwisko tylko jednego wspólnika. Jest to o tyle korzystne, w sytuacji gdy dana osoba jest rozpoznawalna. Spółka jawna charakteryzuje się również niskimi kosztami rejestracji oraz brakiem wymagań co do wysokości kapitału. Wadą jest konieczność ponoszenia odpowiedzialności całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, w sytuacji gdy powstałe zobowiązania nie mogą zaspokojone z majątku spółki.

Share
This