Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe przedsiębiorców jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które zostało przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Wysokość poszczególnych składek ubezpieczeniowych jest określona w formie stóp procentowych. Składka na ubezpieczenie emerytalne jaką przedsiębiorca musi przekazać wynosi 19,52% podstawy wymiaru, a na ubezpieczenie rentowe 8%, chorobowe 2,45 %, wypadkowe 1,8%. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich osób ubezpieczonych jednakowa i wynosi 9,0% podstawy wymiaru. Składka zdrowotna jest składką miesięczną, niepodzielną.

 

Należne kwoty składek ubezpieczeniowych podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy. Przedsiębiorca w całości finansuje składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe z własnych środków.

 

Może się tak zdarzyć, iż przedsiębiorca będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z kilku tytułów np. gdy osoba zarówno prowadzi działalność gospodarczą jaki i jest zatrudniona jednocześnie w oparciu o umowę o pracę (zlecenia), pozostaje w stosunku służbowym albo ma prawo do świadczenia emerytalnego (rentowego). Składka na ubezpieczeniowe zdrowotne jest wówczas opłacana z każdego tytułu oddzielnie.

 

Składkę na Fundusz pracy przedsiębiorcy opłacają zarówno za siebie jaki i współpracowników. Składka jest opłacana przez przedsiębiorce od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe jak i emerytalne.

 

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Share
This