Przedsiębiorca ma obowiązek comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych na druku ZUS DRA. Deklaracja stanowi informację, która jest przekazywana do ZUS o wysokości składek jakie są wpłacane do ZUS.

Podmiot wypełnia deklarację, wpisując:

dane organizacyjne: termin przysłania deklaracji, identyfikator deklaracji
dane identyfikacyjne płatnika składek: NIP, REGON, nr PESEL
inne informacje: informacje dotyczące liczby osób ubezpieczonych, za które przedsiębiorca jest zobowiązany rozliczać składki, a także stopę procentową składki ubezpieczenia wypadkowego
zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania

 

Płatnik składek ma obowiązek do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne według stóp procentowych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki są finansowanie przez ubezpieczonego jak i płatnika. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego składka wynosi 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% a na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%. Natomiast składaka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana w zależności od rodzaju działalności.

 

Podmiot musi złożyć deklarację do każdego 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy określona deklaracja.

 

Z obowiązku składania deklaracji są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy odprowadzają minimalne składki, a także przedsiębiorcy, którzy opłacają w minimalnej wysokości składki za osoby z nimi współpracujące. Jeżeli z jakiegoś powodu zmieni się wysokość podstawy naliczania składek, wówczas przedsiębiorca  musi złożyć deklarację ZUS DRA za dany miesiąc. Zmiana podstawy naliczania podatku może wynikać chociażby z pobierania zasiłku chorobowego.

 

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi co miesiąc składać ZUS DRA. 

 

Share
This