Stosunek pracy na podstawie powołania w świetle przepisów kodeksu prawnego jest zawierany w ściśle określonych w przepisach przypadkach. Głównie ten rodzaj stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób, które będą zajmować stanowiska kierownicze czy dyrektorskie.

 

Stosunek pracy na podstawie powołania zawiązuje się na czas nieokreślony bądź określony na okres objęty powołaniem. Powołanie może być poprzedzone konkursem. Istnieje wymóg, aby powołanie było dokonane w formie pisemnej. W sytuacji, gdy pracownik został powołany w wyniku konkursu a jednocześnie jest związany stosunkiem pracy z innym pracodawców i obowiązuje do trzymiesięczny okres wypowiedzenie, można skrócić ten czas do jednego miesiąca. Tak dokonane rozwiązanie stosunku pracy wywołuje takie same skutki jakie wiążą się z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 

Istnieje przekonanie, że jest to najbardziej nietrwała forma stosunku pracy. Organ, który powołał danego pracownik na dane stanowisko może w każdym czasie, czy to niezwłocznie czy to w określonym terminie odwołać pracownika. I nie ma znaczenia tutaj czas na jaki został powołany pracownik, przepisy dotyczą zarówno pracownika powołanego na czas nieokreślony jak i określony. Odwołanie musi mieś formę pisemną. Odwołanie ma takie samo znaczenie jak wypowiedzenie umowy o pracę. W tym okresie pracownik ma prawo do wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak przed odwołaniem.

 

W okresie wypowiedzenia pracodawca może zatrudnić pracownika przy innej pracy, która będzie odpowiednia do posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych. Po upływie wypowiedzenia pracownik może być zatrudniony na uzgodnionych przez obie strony warunkach płacy oraz pracy.

 

W przypadku, gdy pracownik został odwołany w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, biegu okresu wypowiedzenia rozpoczyna się po upłynięciu tego okresu.

Share
This