23 lut 2017

Zezwolenia

Określona działalność gospodarcza będzie wymagała uzyskania zezwolenia. Wykaz rodzaju działalności gospodarczej, a dokładniej aktów prawnych w których należy szukać informacji dotyczących reglamentacji danej działalności, znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jedną z takich działalności, która będzie wymagała zezwolenia jest działalność związana ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie jest wydawane przez wójta (prezydenta miasta). Zezwolenie wydaje się oddzielnie na każdy z rodzajów napojów alkoholowych. Zezwolenie może dotyczyć napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. Sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (oprócz piwa) będzie wymagała kolejnego zezwolenia. W przypadku gdy przedsiębiorca chce sprzedawać napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu musi uzyskać również odrębne zezwolenie.

 

Podmiot ubiegając się o zezwolenie musi złożyć stosowny wniosek do tego urzędu, który będzie odpowiadał lokalizacji punktu dokonywana sprzedaży. Wniosek musi spełniać wymogi formalne. W przeciwnym wypadku gdy wójt (prezydent/burmistrz) stwierdzi braki wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony i wynosi nie krócej niż 4 lata. Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca chce sprzedawać napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejsce sprzedaży, czas zezwolenia nie może być krótszy niż 2 lata. Wydanie zezwolenia wiąże się z konieczności uiszczenia określonej opłaty na rachunek gminy/miasta. Lokalizacja punku sprzedaży alkoholu musi być zgodna z uchwałami rady gminy. Organ wydający zezwolenie może w pewnych okolicznościach cofnąć wydane zezwolenie.

Share
This