Przepisy kodeksu cywilnego regulują szereg umów m.in.:

umowę dostawy, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do danego gatunku oraz do dostarczenia rzeczy w częściach bądź całości. Odbiorca w umówię dostawy zobowiązuje się do odebrania rzeczy oraz dokonania zapłaty ceny.