14 sty 2016

Pasywa w firmie

Pasywa lub kapitały definiowane są w bilansie jednostki jako źródła pochodzenia aktywów. Pasywa są równowartością środków finansowych zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie na dłuższy bądź krótszy okres. Pasywa wyrażają środki wniesione przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, jak również prawa majątkowe właścicieli przedsiębiorstwa oraz osób trzecich w stosunku do aktywów znajdujących się w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.

Suma aktywów, którymi dysponuje jednostka jest równa sumie źródeł finansowania tych aktywów, czyli pasywom. Poprzez analizę aktywów otrzymujemy informację o wielkości oraz strukturze posiadanego przez jednostkę majątku. Bilans umożliwia spojrzenie na majątek firmy przez pryzmat pasywów, czyli źródeł pochodzenia majątku.

 

Pasywa dzielone są na kapitały własne oraz kapitały obce, które podlegają dalszemu podziałowi. Pasywa dzielone są według podstawowego kryterium jakim jest ich wymagalność, a więc obowiązek spłaty w określonym terminie.

 

Kapitały własne są źródłem finansowania majątku firmy. W skład kapitałów własnych wchodzą wkłady wniesione przez właścicieli zarówno podczas rozpoczynania działalności gospodarczej, jak również w trakcie jej funkcjonowania oraz otrzymany zysk. W zależności od formy prawnej przedsiębiorcy stosuje się różną terminologię dla określenia kapitałów własnych: kapitał zakładowy czy fundusz udziałowy.

 

Kapitały obce to środki, które zostały pozyskane od osób trzecich nie będących ani właścicielami, ani udziałowcami danego przedsiębiorstwa. Środki ten muszą być zwrócone w określonym terminie łącznie z odpłatnością za możliwość wykorzystania tych kapitałów. W przypadku likwidacji czy upadłości firmy w pierwszej kolejności będą zaspokajane roszczenia wierzycieli a potem dopiero wspólników czy też właścicieli.

Share
This