08 sty 2016

Odwołanie z urlopu

Co do zasady urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ten termin jest jest jednak wiążący, może się tak zdarzyć, że sam pracownik wystąpi z wnioskiem o przesunięcie terminu urlopu z ważnych przyczyn bądź też przesunięcie terminu urlopu nastąpi z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, zwłaszcza, gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w ciągłości pracy. Sporządzenie planu urlopu, nie stanowi gwarancji skorzystania z niego w wyznaczonym terminie.

Przepisy kodeksu pracy dopuszczają również możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Takie działanie jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy obecności  pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego urlopu. Muszą być więc spełnione jednocześnie dwie przesłanki:

obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna oraz
zachodzą okoliczności, które nie były przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

 

Pracodawca musi jednak pamiętać, że w przypadku odwołania pracownika z urlopu to on będzie musiał pokryć wszystkie koszty poniesione przez pracownika związane w bezpośredni sposób z odwołaniem go z urlopu.

 

Warto jeszcze podkreślić, iż decyzja o odwołania danego pracownika z urlopu wypoczynkowego jest poleceniem służbowym. Pracownika jest zobowiązany do podporządkowania się do decyzji pracodawcy, a niewykonanie polecenia pracodawcy w tym zakresie może być odebrane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, jeśli ten nie zastosuje się do polecenia odwołującego go z urlopu. Może być zastosowane rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jak również z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Share
This