W przypadku gdy wierzyciel otrzymana orzeczenie sądu, które jest opatrzone klauzulą wykonalności stanowiące tytuł wykonawczy, wówczas wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komarnika. Taka sytuacja jest ostatecznością, gdy dłużnik mimo, postępowania nadal nie chce dojść do porozumienia i uregulować długu. Dłużnik będzie musiał ponieść nie tylko koszty sądowe, ale również koszty postępowania komorniczego.

Zasady działania komornika reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje swoje czynności na podstawień orzeczeń sądowych i działa przy sądzie rejonowym. Może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Przedmiotem egzekucji mogą być m.in. zarówno różnego rodzaju ruchomości, pojazdy mechaniczne, wy-nagrodzenie za pracę jak i środki znajdujące się na  rachunku bankowym.

 

 

Wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz innych spraw określonych przepisami. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wybór komornika następuje poprzez złożenie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Komornik, który został wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji.

 

Wszystkie działania komornika muszą być zgodne z przepisami prawa. Komornik najpierw  upomina, a po bezskutecznym upomnieniu wydala osobę, która zachowuje się niewłaściwie  bądź przeszkadza jego czynnościom. W razie oporu komornik może wezwać do pomocy organy Policji. Za prowadzenie egzekucji oraz za  inne czynności, które zostały wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Share
This