Środki trwałe stanowią bardzo często większą część ogółu aktywów w przedsiębiorstwie. Wielkość środków trwałych, która posiada przedsiębiorstwa warunkuje rozwój przedsiębiorstwa i ukazują sytuację majątkową oraz finansową firmy.

Pojęcie środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w art. 3, jako rzeczowe aktywa trwałe, które odznaczają się określonymi cechami. Przede wszystkim środek trwały charakteryzuje się określonym czasem użyteczności ekonomicznej powyżej 1 roku. Dodatkowo ma postać rzeczową w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe są również kompletne, zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby określonej jednostki.

 

Do środków trwałych zaliczane są:

nieruchomości: a w szczególności grunty, budowle, budynki, będące odrębna własnością lokale;

prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

urządzenia, maszyny, środki transportu oraz inne rzeczy;

ulepszenia w obcych środkach trwałych;

oraz inwentarz żywy.

 

Z pojęciem środka trwałego nierozerwalnie wiąże się również odpowiednia wycena środka trwałego. Wycena polega na przypisaniu określonym środkom trwałym wartości wyrażonej w pieniądzu. W zależności od przyjętej metody do wyceny środka trwałego otrzymuje się:

wartość wyjściową (początkową) środka trwałego, odzwierciedlającą sumę faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych, które były związane z jego nabyciem bądź też wytworzeniem;

wartość odtworzeniową, będącą wartością całkowitego kosztu odtworzenia środka trwałego posiadającego te same właściwości technologiczne;

wartość likwidacyjną. (rezydualna), będącą wartością odpadów uzyskanych z chwilą likwidacji danego środka trwałego z uwzględnieniem kosztów likwidacyjnych.

Share
This