Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przestrzeganie określonych norm prawnych podlega kontroli przez stosowne urzędy.

Kontrola podatkowa

Prowadzona działalność gospodarcza podlega kontroli podatkowej. Szczegółowe kwestie związane z kontrolą reguluję ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Organy podatkowe pierwszej instancji (naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, starosta lub marszałek województwa, dyrektor izby celnej, dyrektor izby skarbowej) mają prawo do przeprowadzania kontroli podatkowej u podmiotów prawa podatkowego – płatników, podatników, inkasentów a także następców prawnych.

 

Kontrola skarbowa

Kontrola skarbowa podejmowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Audyt wykonywany przez przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Czynności w ramach audytu wykonują określeni inspektorzy kontroli skarbowej oraz pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

 

Kontrola warunków pracy

Kolejnym organem posiadającym prawo do kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy, która na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy dokonuje nadzoru oraz kontroli przestrzegania prawa pracy, przepisów oraz zasad bhp, przepisów, które dotyczą legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

 

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje m. in. nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy w zakładach pracy czy też higieny radiacyjnej, procesów nauczania, wychowania, wypoczynku, rekreacji oraz nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywienia, żywności.

 

Kontrola Inspekcji Handlowej

Kontrolę Prezes działalności przedsiębiorcy prowadzi również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej.

Share
This