Pracownik ma prawo do otrzymywania godziwego wynagrodzenia za pracę. Realizacja tego prawa jest zagwarantowana w przepisach prawa pracy oraz poprzez politykę państwa w dziedzinie płac, a w szczególności poprzez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest określana przez państwo w drodze ustawy.

Prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługuje każdemu pracownikowi, który pracuje na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy. W przypadku, gdy pracownik pracuje w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość jego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Kwota minimalnego wynagrodzenia nie ma zastosowania w przypadku osób, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych tj. chociażby umowa zlecenia czy umowa o dzieło.

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia co roku ulega wzrostowi. Wzrost wynagrodzenia nie może być jednak niższy niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów oraz usług konsumpcyjnych ogółem. Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto.

 

Wartość minimalnego wynagrodzenia stanowi podstawę do obliczania wysokości określonych świadczeń m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację czy też odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, która zostanie zatrudniona po raz pierwszy w 2016 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z przepisami prawa nie może zarabiać mniej niż 1480 zł brutto.

Share
This