Podmioty prawa podatkowego
Prowadzenie działalności gospodarczej ściśle wiąże się z obowiązkiem uiszczania określonych podatków i opłat wynikających z przepisów prawa. Podatnikiem w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest zarówno osoba fizyczna,

osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych określonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatnikiem może być również inny podmiot określony przez ustawy podatkowe (art. 7).

 

Płatnik na podstawie określonych przepisów prawa podatkowego oblicza i pobiera od podatnika podatek a następnie wpłaca go do organu podatkowego w wyznaczonym terminie (art.8).

 

Kolejnym podmiotem prawa podatkowego jest inkasent. Inkasent ma obowiązek pobrania od podatnika podatku, a następnie wpłacenie go do organu podatkowego we wyznaczonym terminie. Inkasentem może być osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (art.9).

 

Organem podatkowym jest:

naczelnik urzędu skarbowego,

naczelnik urzędu celnego,

wójt, burmistrz (prezydent miasta),

starosta,

marszałek województwa,

dyrektor izby skarbowej,

dyrektor izby celnej,

samorządowe kolegium odwoławcze.

 

Organami podatkowymi jest również minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Określonym organom Rada Ministrów może nadać uprawnienia organów podatkowych, w przypadku gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych czy też wymogami bezpieczeństwa państwa. Takie uprawnienia mogą być nadane m. in. Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego czy Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Share
This