08 sty 2016

Odwołanie z urlopu

Co do zasady urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ten termin jest jest jednak wiążący, może się tak zdarzyć, że sam pracownik wystąpi z wnioskiem o przesunięcie terminu urlopu z ważnych przyczyn bądź też przesunięcie terminu urlopu nastąpi z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, zwłaszcza, gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w ciągłości pracy. Sporządzenie planu urlopu, nie stanowi gwarancji skorzystania z niego w wyznaczonym terminie.

W przypadku gdy wierzyciel otrzymana orzeczenie sądu, które jest opatrzone klauzulą wykonalności stanowiące tytuł wykonawczy, wówczas wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komarnika. Taka sytuacja jest ostatecznością, gdy dłużnik mimo, postępowania nadal nie chce dojść do porozumienia i uregulować długu. Dłużnik będzie musiał ponieść nie tylko koszty sądowe, ale również koszty postępowania komorniczego.

Prowadzenie działalności gospodarczej ściśle wiąże się z obowiązkiem uiszczania określonych podatków i opłat wynikających z przepisów prawa. Podatnikiem w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest zarówno osoba fizyczna,

Środki trwałe stanowią bardzo często większą część ogółu aktywów w przedsiębiorstwie. Wielkość środków trwałych, która posiada przedsiębiorstwa warunkuje rozwój przedsiębiorstwa i ukazują sytuację majątkową oraz finansową firmy.

Pracownik ma prawo do otrzymywania godziwego wynagrodzenia za pracę. Realizacja tego prawa jest zagwarantowana w przepisach prawa pracy oraz poprzez politykę państwa w dziedzinie płac, a w szczególności poprzez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest określana przez państwo w drodze ustawy.

Treść umowy o pracę jest kształtowana zarówno przez same strony umowy jak i przez państwo w drodze norm prawnych.
Umowa o pracę zawiera określone przepisami kodeksu pracy elementy, takie jak: