Treść umowy o pracę jest kształtowana zarówno przez same strony umowy jak i przez państwo w drodze norm prawnych.

Umowa o pracę zawiera określone przepisami kodeksu pracy elementy, takie jak:

strony umowy

Stronami umowy o pracę będzie pracodawca oraz pracownik. W umowie powinny być zawarte dane dotyczące nazwy, adresu pracodawcy oraz imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania pracownika.

rodzaj umowy

Umowa o pracę może być zawarta na czas na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo czy na okres próbny.

miejsce wykonywania pracy

Jeżeli praca wykonywana jest w jednym miejscu, wówczas w umowie wskazuje się adres tego miejsca. Inaczej przedstawia się sytuacja, w przypadku gdy pracownik świadczy pracę w różnych miejscach, wówczas miejsce pracy określa się w umowie w sposób bardziej ogólny, jako obszar miasta, powiatu bądź danego województwa.

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy wraz ze wskazaniem poszczególnych składników wynagrodzenia,

Składnikami wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia podstawowego mogą być również dodatki np. w postaci premii czy prowizji.

wymiar czasu pracy,

Pracodawca określa czy praca będzie wykonywana przez pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy czy tylko w określonej części. Od wymiaru czasu pracy będzie zależało m.in. prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy chociażby wymiar urlopu wypoczynkowego.

termin rozpoczęcia pracy.

 

Umowa o pracę zawierana jest w formie pisemnej. W przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, wówczas pracodawca musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Share
This