27 gru 2015

Analiza rentowności

Analiza rentowności jest dokonywana na podstawie wyniku finansowego, który może być dodatni bądź ujemny, a więc mieć postać zysku lub straty. Osiąganie zysku nie jest jednak równoznaczne z tym, że dana działalności jest efektywna. Poziom zysku powinien osiągać określony poziom aby z jednej strony stanowić wystarczającą rekompensatę w związku z ponoszonym ryzykiem, zaś z drugiej strony pozwalać na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą dążąc do realizacji podstawowego celu, którym jest osiągnięcie zysku, maksymalizacja korzyści z zainwestowanego kapitału. Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko pod warunkiem prawidłowego działania systemu informacyjnego, który zapewnia sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość finansowa pozwala na podejmowanie określonych decyzji na podstawie uzyskanych parametrów czy dokonanej analizy porównawczej. Warto pamiętać, iż analiza finansowa jest instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, dostarcza więc zarządowi informacji o celach, założeniach jakie zostały osiągnięte.