Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą dążąc do realizacji podstawowego celu, którym jest osiągnięcie zysku, maksymalizacja korzyści z zainwestowanego kapitału. Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko pod warunkiem prawidłowego działania systemu informacyjnego, który zapewnia sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość finansowa pozwala na podejmowanie określonych decyzji na podstawie uzyskanych parametrów czy dokonanej analizy porównawczej. Warto pamiętać, iż analiza finansowa jest instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, dostarcza więc zarządowi informacji o celach, założeniach jakie zostały osiągnięte.

 

Analiza porównawcza przedsiębiorstwa może być dokonywana poprzez porównanie określonych wyników finansowych do wyników samego przedsiębiorstwa, ale może również mieć postać analizy w przestrzeni – dotyczącej tego samego okresu, ale gospodarki innych przedsiębiorstw w tej samej branży. Analiza w przestrzeni może być stosowana m.in. w celu ustalenia rankingu przedsiębiorstw. Analiza porównawcza polega nie tylko na porównywaniu efektów działania podobnych przedsiębiorstw, czy też środków, które podmioty używają do osiągnięcia efektów, ale również samych wyników i środków zastosowanych przez dane przedsiębiorstwo w czasie. Taka analiza jest analizą porównawczą w czasie.

 

Źródłem analizy finansowej jest sprawozdawczość finansowa, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu strumieni pieniężnych, które uzupełnia rachunek zysków i strat. Dokonując analizy porównawczej w czasie trzeba wziąć pod uwagę zakłócenia porównawcze. Przede wszystkim należy uwzględnić zmiany cen oraz zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także określić w jakim celu stosowana jest analiza. 

Share
This