06 gru 2015

Rachunek bankowy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością regulowania zobowiązań oraz otrzymywania określonych należności. Przedsiębiorca dzięki rachunkowi bankowemu w sprawny sposób może przeprowadzić określoną transakcję a jednocześnie bez problemu może ewidencjonować przeprowadzone operacje finansowe. Co prawda nie ma przepisu, który wprost by nakładał na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku bankowego, jednak wynika to w sposób pośredni z niektórych ustaw, chociażby ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Przyjmowanie oraz dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje poprzez rachunek bankowy w każdym przypadku gdy:

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, a także
jednorazowa wartość transakcji, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wówczas transakcja może być dokonana za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Również zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają, iż zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika. Z zapisu wynika więc konieczność posiadania przez przedsiębiorcę firmowego rachunku bankowego.

Share
This