Przedsiębiorca ma wolność wyboru formy organizacyjno – prawnej zakładanej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, może również prowadzić działalność wspólnie z innymi osobami. Przed wyborem odpowiedniej formy działalności warto zastanowić się zarówno nad jej wadami jak i zaletami. Od wybranej formy prawnej będzie zależał sposób rejestracji jak również sposób prowadzenia ewidencji podatkowej czy rozliczeń. Formy działalności różnią się również między sobą zakresem odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa, niekiedy podmiot musi odpowiadać całym swoim majątkiem bez ograniczeń.

Urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym, pracownikowi przysługuje więc za czas urlopu wynagrodzenie, które w przepisach prawnych określane jest jako wynagrodzenie urlopowe. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi w wysokości, jakiej by otrzymał, gdyby w tym okresie normalnie pracował.

Należności powstają w wyniku odroczenia przez sprzedającego terminu płatności. Odroczenie terminu płatności jest równoznaczne z udzieleniem kupującemu darmowego kredytu. Poziom należności zależy zarówno od wielkości sprzedaży, jak i od polityki kredytowej przedsiębiorstwa wobec odbiorców. Polityka kredytowa może pobudzać ale również i hamować sprzedaż. Wzrost kredytowania odbiorców przyczynia się w znacznej mierze do wzrostu sprzedaży, co z kolei przekłada się na wzrostu produkcji i tym samym zwiększenia zysków. Odroczenie terminu w praktyce jednak oznacza opóźnienie wpływu środków na kontynuowanie prowadzonej działalności.

W określonych przypadkach przedsiębiorca mimo, że posiada własne pojazdy korzysta z usług transportowych osób bądź też towarów, które zostaną zrealizowane środkami należącymi do podmiotów zewnętrznych. Mam to miejsce chociażby w przypadku, gdy przedsiębiorca zamawia towary nabywane zagranicą i nie dysponuje odpowiednimi pojazdami, czy też nie posiada odpowiednich zezwoleń aby taki ładunek przetransportować.

Terminy rozliczania składek
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest związany przewidzianymi przez prawo terminami opłacania składek. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych termin rozliczenia jest uzależniony od rodzaju podmiotu dokonującego rozliczania i opłaty składek.