Terminy rozliczania składek

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest związany przewidzianymi przez prawo terminami opłacania składek. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych termin rozliczenia jest uzależniony od rodzaju podmiotu dokonującego rozliczania i opłaty składek.

Występują trzy terminy do rozliczenia. I tak jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe są zobligowane do wpłat do każdego 5 dnia miesiąca następnego. Osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie mają czas do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy przedsiębiorca opłaca składki za osoby współpracujące oraz za siebie musi dokonać wpłaty do 15 dnia miesiąca następnego.

 

Konsekwencje nierozliczenia składki w terminie

W przypadku do przedsiębiorca nie opłaci składek w wyznaczonym terminie albo opłaci je po wymaganej dacie musi się liczyć z konsekwencjami. Przede wszystkim ustanie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca będzie zmuszony do złożenia korekt zarówno dokumentów zgłoszeniowych jak i rozliczeniowych. Nie opłacenie składek będzie wiązało się również z brakiem zaewidencjonowania poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne, tym samym nie zostaną one przekazane do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Podmiot nie będzie miał prawa do określonych świadczeń – zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, chorobowego czy też świadczenia rehabilitacyjnego. Przedsiębiorcy zostaną również naliczone odsetki za zwłokę od wymaganych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo także nałożyć na przedsiębiorcę dodatkowe opłaty a także wdrożyć postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez przedsiębiorcę.

Share
This