Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują rachunki bankowe, na których gromadzone są określone środki pieniężne. Część środków jest wykorzystywana na bieżące potrzeby, ale zazwyczaj na rachunku występuje saldo dodatnie. W takim przypadku,

gdy rachunek jest oprocentowany, na koniec miesiąca banki przypisują do rachunku wartość odsetek. Jeśli odsetki są dość wysokie może to mieć realny wpływ na wysokość podatku dochodowego. Odsetki dopisane do rachunku bez względu na swoją wysokość stanowią przychód, który podlega opodatkowaniu. Jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów musi uwzględnić wysokość odsetek w zapisie. Podobnie jak podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Naliczone odsetki będą stanowiły przychód finansowy, który trzeba będzie wykazać.

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca odsetek bankowych, w przypadku przedsiębiorców,  objętych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje różnica pomiędzy odsetkami z lokat bankowych podatników podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a od osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych dopisane do lokaty terminowej odsetki nie będą stanowić przychodu do opodatkowania. Umieszczenie pieniędzy na lokacie powoduje ich wyłączenie z prowadzonej działalności gospodarczej, przestają one służyć firmie i dlatego nie stanowią przychodu. W przypadku podatników objętych ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, odsetki będą stanowić przychód i będą opodatkowane. Przy czym tak naprawdę nie będzie miało znaczenia długość terminu na jaki została założona lokata czy to na kilka miesięcy czy to na jedną noc.

Share
This