Urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym, pracownikowi przysługuje więc za czas urlopu wynagrodzenie, które w przepisach prawnych określane jest jako wynagrodzenie urlopowe. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi w wysokości, jakiej by otrzymał, gdyby w tym okresie normalnie pracował.

W przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze zmiennymi składnikami, wówczas wynagrodzenie za urlop może być obliczane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających urlop. Zmienne składniki wynagrodzenia to przede wszystkim premie, prowizje, których wysokość jest różna każdego miesiąca. Jeżeli różnica między wynagrodzeniem za poszczególne okresy była by znacząca, przy obliczaniu wynagrodzenia można wziąć pod uwagę wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z § 9 ust 1 rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

„dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby w tym okresie nie korzystał z urlopu.”

Do wynagrodzenia za czas urlopu mają zastosowanie również przepisy dotyczące ubezpieczenia gwarantującego otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu. Gdy pracodawca ma obowiązek wynikający z odrębnych przepisów objąć pracowników ubezpieczeniem gwarantującym otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownik nie otrzyma już wynagrodzenia za urlop.

Share
This