06 kw. 2016

Kapitał początkowy

Rozpoczęcie określonej działalności gospodarczej wymaga posiadania kapitału. Kapitał zakładowy (kapitał początkowy lub podstawowy) jest wkładem osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, wniesioną przy założeniu danej formy organizacyjno – prawnej (spółki). Wysokość kapitału zakładowego może być różna i może ulegać zmianie w trakcie trwania działalności gospodarczej.

W pewnych przypadkach minimalna wysokość kapitału zakładowego jest określona odgórnie w drodze ustawy. Do założenia spółek kapitałowych, a więc spółki akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest posiadanie minimalnie ustalonego kapitału zakładowego. Szczegółowe kwestie w tym zakresie określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

 

W spółce z o. o. kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 tys. złotych i jest dzielony na udziały o równej bądź też nierównej wartości nominalnej. Z tym, że wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych. W określonych przypadkach dana wysokość kapitału zakładowego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Jak np. w przypadku gdy kapitał zakładowy w spółce z o. o. przekracza kwotę 500 tys. złotych i wspólników jest więcej niż 25, wówczas konieczne jest ustanowienie rady nadzorcze bądź też  komisji rewizyjnej.

 

Powołanie spółki akcyjnej wiąże się również z wymogiem dysponowania określonym kapitałem założycielskim. W spółce akcyjnej nie może on być mniejszy niż 100 tys. złotych. Założenie spółki komandytowo-akcyjnej również wiąże się z posiadaniem minimalnego kapitału początkowego co najmniej 50 tys. złotych. W przypadku powoływania fundacji co prawda nie ma określonej minimalnej kwoty ale jest wymagany majątek, który jest wnoszony przez fundatora.

Share
This