Zarówno rozpoczęcie jak i prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przepisami prawa. Przedsiębiorca musi być na bieżąco ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami. Nieznajomość przepisów nie może być argumentem usprawiedliwiającym zaniechania określonego działania np. nieopłacenia zobowiązań podatkowych w wyznaczonym okresie.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz ujednolicone akty prawne można znaleźć na stronie internetowej Sejmu. Baza aktów prawnych nosi nazwę internetowego systemu aktów prawnych i jest na bieżąco aktualizowana o nowe akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Przedsiębiorca ma możliwość korzystania zarówno z tekstu ogłoszonego, jak i teksu ujednoliconego. Dostęp do aktów prawnych jest całkowicie bezpłatny i ogólnodostępny dla wszystkich.

 

Podstawowe akty prawne reguluje działalność firm w Polsce to:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Działalność gospodarcza również jest regulowana w rozporządzaniach wykonawczych do ustaw.

Share
This