Przedsiębiorca ma wolność wyboru formy organizacyjno – prawnej zakładanej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, może również prowadzić działalność wspólnie z innymi osobami. Przed wyborem odpowiedniej formy działalności warto zastanowić się zarówno nad jej wadami jak i zaletami. Od wybranej formy prawnej będzie zależał sposób rejestracji jak również sposób prowadzenia ewidencji podatkowej czy rozliczeń. Formy działalności różnią się również między sobą zakresem odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa, niekiedy podmiot musi odpowiadać całym swoim majątkiem bez ograniczeń.

 

Podmiot może prowadzić działalność gospodarcza w formie:

jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest regulowana przez przepisy prawne zawarte w kodeksie cywilnym;

spółki cywilnej;

spółek handlowych, których prowadzenie regulują zapisy kodeksu spółek handlowych.

 

Spółki handlowe dzieli się na spółki osobowe, do których zaliczamy:

spółkę jawną,

spółkę partnerską,

spółkę komandytowa,

spółkę komandytowo-akcyjną

oraz spółki kapitałowe:

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółkę akcyjną.

 

W Polsce przedsiębiorcy najchętniej do prowadzenia działalności gospodarczej wybierają jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę z o. o. Rzadziej prowadzą działalność w pozostałych formach organizacyjnych do których zaliczamy stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie czy fundacje.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast spółki prawa handlowego podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Share
This