20 kw. 2016

Związki zawodowe

Związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy o charakterze dobrowolnym, samorządowym, powołaną do reprezentowania oraz obrony ich prawa, interesów zawodowych oraz socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w działalności określonej w statucie zarówno od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego jak i innych organizacji.

Prawo do tworzenia, wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy. Nikt nie może ponosić negatywnych skutków z racji przynależności do związku zawodowego, wykonywania określonej funkcji czy też braku takiej przynależności. Związki zawodowe reprezentują pracowników oraz inne osoby, bronią ich godności, praw, a także interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak indywidualnych.

 

Nie każdy związek będzie organizacją związkową. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo  funkcjonariuszami, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

 

W przypadku, gdy u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek współdziałać z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym. I tak chociażby pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, która jest zawarta na czas nieokreślony. Dodatkowo konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Zakładowa organizacja może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

Share
This