15 lis 2016

Podział spółek

Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego spółka kapitałowa może zostać również podzielona na dwie bądź kilka spółek kapitałowych. Wyjątek stanowią spółki akcyjne, których kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, wówczas nie jest dopuszczalny podział spółki. Spółki osobowe nie mogą być dzielone, jak również spółka, która jest w likwidacji, w upadłości bądź rozpoczął się podział majątku spółki.

Podział spółki może być dokonany na cztery sposoby. Pierwszy poprzez podział przez przejęcie, a więc przeniesienie całego majtku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej. Drugi przez podział przez zawiązanie nowych spółek, a więc następuje zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały bądź akcje nowych spółek. Kolejnym sposobem dokonania podziału spółki jest przeniesienie całego majątku spółki, która ulega podziałowi na istniejącą oraz na nowo zawiązaną spółkę bądź spółki. Mamy wówczas do czynienie z podziałem przez przejęcie i zawarcie nowej spółki. Ostatnią możliwością podziału poprzez wydzielenie, a więc podział przez przeniesienie części majątki spółki dzielonej na istniejącą spółkę bądź też spółkę nowo zawiązaną.

 

Spółka dzielona ulega rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, a więc w dniu podziału. Nie dotyczy to jednak podziału przez wydzielenie. Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W sytuacji, gdy przenoszona jest część majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wówczas wydzielenie następuje w dniu w którym dokonywany jest wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

Share
This