01 sie 2016

Likwidacja spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej
Spółka w wyniku określonych przyczyn może ulec rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki w przypadku spółki jawnej może nastąpić:

z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,

w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,

poprzez ogłoszenie upadłości spółki,

w wyniku śmierci wspólnika bądź ogłoszenia jego upadłości,

poprzez wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika albo wierzyciele wspólnika,

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

 

W przypadku gdy umowa została zawarta przez wykorzystanie wzorca umowy, uchwała o rozwiązaniu spółki może również zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w danym systemie teleinformatycznym.

 

Wspólnik może dokonać wypowiedzenia w przypadku, gdy spółkę zawarto na czas nieoznaczony na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej w postaci oświadczenia, które jest składane pozostałym wspólnikom bądź też tylko wspólnikowi, który jest uprawniony do reprezentowania spółki. Każdemu wspólnikowi przysługuje również prawo do żądania rozwiązania spółki przez sąd.

 

Wspólnicy mimo śmierci wspólnika bądź ogłoszenia przez niego upadłości lub też wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika albo jego wierzyciela mogą postanowić, że spółka będzie trwała nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Takie postanowienie może również wynikać z samej umowy spółki.

 

W przypadkach, których następuje rozwiązanie spółki należy przeprowadzić jej likwidację, chyba, że wspólnicy uzgodnią między sobą inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy, mogą oni jednak powołać likwidatora spośród siebie bądź też spoza swojego grona. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk.

Share
This