29 lip 2016

Zwolnienia od pracy

Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawa do zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia wynosi 16 godzin (2 dni) w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Przy czym niepełna godzina zwolnienia od pracy zaokrąglana jest w górę do pełnej godziny.

Pracownik podczas zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. Warunkiem skorzystania z zwolnienia jest złożenie wniosku w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy oboje rodzice bądź opiekunowi dziecka są zatrudnieni, z prawa do zwolnienia od pracy może skorzystać tylko jedno z nich.

 

Pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe ma prawo do zwolnienia z całości bądź też z części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży bądź karmiącą dziecko piersią przy pracach, które są szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe dla zdrowia, ma obowiązek przeniesienia pracownicy do innej pracy, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, zwolnić ja na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Dotyczy to również pracy w porze nocnej.

 

 

Szczególnym rodzajem zwolnienia od pracy jest zwolnienie na poszukiwanie pracy. Przysługuje ono pracownikowi w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy bądź innych przyczyn niedotyczących pracowników. Podczas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Share
This