W świetle przepisów kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie jego treścią oraz w sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno -gospodarczemu, a także zasadom współżycia społecznego. W przypadku, gdy istnieją ustalone zwyczaje w zakresie wykonywania zobowiązania, zobowiązanie powinno zostać wykonane również w sposób im odpowiadający.

 

W przypadku bezspornych długów, dłużnik powinien skontaktować się z wierzycielem bądź też firmą windykującą w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Im dłużej będzie trwał proces odzyskiwania należności kwota do spłaty będzie o wiele większa. Dług zostanie powiększony o odsetki od wymagalnej należności oraz o ewentualne koszty sądowe czy egzekucyjne.

 

Dłużnikowi przysługuje prawo do informacji o wysokości zadłużenia. W sytuacji, gdy istnieją wątpliwości związane z istnieniem zobowiązania czy jej wysokości, dłużnik powinien dążyć do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Nie może jednak prowadzić działań, które mają na celu świadome przedłużenie procedury reklamacyjnej, co w konsekwencji powoduje sparaliżowanie działań windykacyjnych ze szkodą dla samego wierzyciela. Jeżeli przedsiębiorca ma dowody, które jednoznacznie wskazują na istnienie wymaganego zobowiązania, a dłużnik umyślnie wstrzymuje czynności windykacyjne, może prowadzić działania i jednocześnie odpowiedzieć na zarzuty dłużnika.

 

Dłużnik powinien przestrzegać zasady działania w dobrej wierze. Stosowanie jej pozwala na uniknięcie problemów związanych z zaciągnięciem oraz spłatą zobowiązań.

 

Share
This