przychodów oraz kosztów.Przychody najczęściej kojarzone są przez przedsiębiorcę z wartością, którą otrzymuje ze sprzedaży, natomiast koszty utożsamiane są z wydatkami na zakup towarów, usług czy artykułów potrzebnych w działalności gospodarczej. Dużą rolę odgrywają również inne źródła 

 

Różnice kursowe

U przedsiębiorcy, który dokonuje transakcji z kontrahentami zagranicznymi źródłem przychodu będą dodatnie różnice kursowe, które powstają m.in. w przypadku, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie zagranicznej po przeliczeniu na złote według  średniego kursu NBP jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej przy zastosowaniu kursu waluty z tego dnia. Na zasadzie analogicznej na wysokość dochodu wpływają również ujemne różnice kursowe, które stanowią koszt dla przedsiębiorcy i zmniejszają ostateczną wartość dochodu.

 

Dywidendy

Przychodem z udziału w zyskach osób prawnych jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, jak również m.in.: wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochodu z umorzenia akcji, udziałów, dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych. W świetle obowiązujących przepisów podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę bądź zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Szczególnym rodzajem przychodów są odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat bankowych. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności będzie istniał obowiązek rozliczania bądź nie przychodów od lokat bankowych.

 

 

Share
This