Bardzo często zdarza się tak, że pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania umowy o pracę bądź też wygaśnięcia stosunku pracy. Bez względu na to czy urlop został niewykorzystany w całości czy w części pracownikowi przepisy kodeksu pracy przyznają ekwiwalent pieniężny za ten okres.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z zakresu kompetencji Służby Celnej, a więc np. wykonuje czynności związanych z obrotem towarów z zagranicą czy też dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, musi być świadomy ciążących na nim obowiązków wynikających z prawa celnego.

15 lis 2016

Podział spółek

Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego spółka kapitałowa może zostać również podzielona na dwie bądź kilka spółek kapitałowych. Wyjątek stanowią spółki akcyjne, których kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, wówczas nie jest dopuszczalny podział spółki. Spółki osobowe nie mogą być dzielone, jak również spółka, która jest w likwidacji, w upadłości bądź rozpoczął się podział majątku spółki.

Przedsiębiorstwo państwowe posiada osobowość prawną i jest nie tylko samodzielnym ale również samofinansującym i samorządnym przedsiębiorcą. Samodzielność przedsiębiorstwa państwowego przejawia się głównie w wolności do podejmowania decyzji oraz organizacji działalności. Szczegółowe regulacje dotyczące przedsiębiorstwa państwowego znajdują się w ustawie z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój aplikacji online oraz Internetu i postępującej informatyzacji w wielu dziedzinach. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem globalnej sieci, co skutkuje powstaniem nowej formy działalności gospodarczej jaką jest e-biznes, inaczej określony jako biznes elektroniczny. Pojęcie e-biznesu jest jednak bardzo różnie interpretowane.