Młodocianym w świetle przepisów kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat 

Kodeks pracy precyzuje, iż można zatrudniać tylko i wyłącznjest prawnie zabronione.ie tych młodocianych, którzy ukończyli minimum gimnazjum oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie, które stwierdzi, że określona praca nie będzie zagrażać ich zdrowiu.

 

Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może zostać zatrudniony ale tylko w celu przygotowania zawodowego. Zasady oraz warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz wynagradzania młodocianych w tym czasie, określa Rada Ministrów w rozporządzeniu.

 

W przepisach prawa mogą zostać określone przypadki, w których to na zasadzie wyjątku dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum czy nie posiadają kwalifikacji zawodowych niezbędnych do odbycia przygotowania zawodowego.

 

 

W związku z zatrudnianiem młodocianych na pracodawcy spoczywają określone obowiązki. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi młodocianemu stosowną pomoc i opiekę niezbędną dla przystosowania się takich osób do właściwego wykonywania powierzonej pracy. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek do prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych.

 

Regulamin pracy określa m.in. wykaz prac, które są wzbronione pracownikom młodocianym, a także rodzaje prac, które są dozwolone pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego.

 

Przygotowanie zawodowe młodocianego wymaga zawarcia umowy, która zawiera określone kodeksem pracy elementy. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego związane jest z przepisami dotyczącymi umów o pracę na czas nieokreślony.

Share
This