19 lis 2016

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest najbardziej złożoną formą wśród spółek prawa handlowego i jest regulowana przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek handlowych.

Powstanie spółki

Zakładana jest głównie przez średnie oraz duże przedsiębiorstwa, gdyż wymaga zaangażowania sporego kapitału. Kapitał zakładowym nie może być mniejszy niż 100 tys. złotych. Jest on dzielony na akcje o równej wartość nominalnej nie mniejszej niż 1 grosz. Spółkę akcyjną może założyć jedna lub kilka osób (wyjątek jednoosobowa spółka z o. o.). Ta forma organizacyjna działalności gospodarczej wymaga sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego, wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz ustanowienia rady nadzorczej oraz zarządu. Spółka akcyjna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą rejestracji spółka nabywa osobowość prawną.

 

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę akcyjną reprezentuje Zarząd, on też zajmuje się prowadzeniem jej spraw. Zarząd składa się z jednego bądź też większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane również osoby zarówno spośród akcjonariuszy jak i spoza ich grona. Rada nadzorcza ma kompetencje powoływania i odwoływania członków zarządu. Walne zgromadzenie może odwołać bądź zawiesić członka zarządu.

 

Zalety i wady

W przeciwieństwie do spółki jawnej, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał może być pozyskany na rynku kapitałowym poprzez emisję obligacji czy akcji. Wadą z pewnością jest zbyt wysoki minimalny kapitał zakładowy. Sam proces rejestracji jest też dość kosztowny, czasochłonny i nieraz skomplikowany. Dodatkowo tak naprawdę mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na działalności spółki.

Share
This