W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój aplikacji online oraz Internetu i postępującej informatyzacji w wielu dziedzinach. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem globalnej sieci, co skutkuje powstaniem nowej formy działalności gospodarczej jaką jest e-biznes, inaczej określony jako biznes elektroniczny. Pojęcie e-biznesu jest jednak bardzo różnie interpretowane.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest m.in. na podstawie jej efektywności oraz wypłacalności. Efektywność określana jest jako relacja między otrzymanymi efektami a poniesionymi z tego tytułu nakładami. Przedsiębiorstwo ma na celu wytworzenie wyższej wartości od poniesionego nakładu. Podejmowane się określone działania w sferze technik wytwarzania,