Bardzo często zdarza się tak, że pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania umowy o pracę bądź też wygaśnięcia stosunku pracy. Bez względu na to czy urlop został niewykorzystany w całości czy w części pracownikowi przepisy kodeksu pracy przyznają ekwiwalent pieniężny za ten okres.