01 lis 2016

Dowód księgowy

Dowodem księgowym jest dokument sporządzony w sposób prawidłowy odzwierciedlający daną operację gospodarczą, która ma wpływ na składniki bilansu przedsiębiorstwa. Operacją gospodarczą jest m. in. przelew z banku, zakup towarów, otrzymanie zapłaty od dostawcy. Dowód księgowy jest podstawą do zapisu w księgach rachunkowych.

Uzyskiwanie dochodów wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych ciężarów podatkowych niezależnie od tego w jakim kraju dany dochód zostanie uzyskany. W pewnych wypadkach konieczne jest ustalenie miejsca opodatkowania, a także określenia, czy dana osoba będzie podlegać ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.